Intake

Volwassenen

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Tijdens de intake zullen uw klachten, persoonlijkheid, achtergrond, leefomstandigheden en andere zaken die van belang zijn voor het krijgen van een goed beeld van uw probleem, in kaart worden gebracht.
Tevens wordt u gevraagd om vragenlijsten in te vullen (zie Psychodiagnostiek en behandeling bij volwassenen). Ook informatie uit de verwijsbrief van uw huisarts of een andere verwijzer zal hierbij betrokken worden.
In het adviesgesprek zal het beeld dat uit de gesprekken, de verwijsbrief en ingevulde vragenlijsten naar voren is gekomen met u worden besproken en worden er afspraken voor een plan van aanpak (behandel-plan) gemaakt.
Op basis van uw zorgvraag (waarbij o.a. wordt gekeken naar de ernst van de problematiek) wordt door de psycholoog beoordeeld voor welk zorg-product u in aanmerking komt. Binnen de Generalistische Basis-GGZ zijn er 4 zorgvraagzwaarte-producten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch.
Als u meer gesprekken nodig heeft: Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een "zwaarder" product. Uw psycholoog zal u en de huisarts daarvan op de hoogte stellen.


Kinderen en jeugdigen

Tijdens de intakefase hebben we met ouders en kind samen of apart één of meerdere gesprekken.
Indien uw kind jonger is dan 12 jaar, dan vindt het eerste gesprek in de meeste gevallen alleen met de ouders plaats. Vanaf 12 jaar wordt ook het kind/de jeugdige uitgenodigd.

Om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van uw kind en zijn of haar moeilijkheden, vragen we ouders soms toestemming om informatie bij derden, zoals de huisarts of de school, in te winnen.
Vaak wordt ook gekozen voor aanvullende diagnostiek, zodat meer inzicht wordt verkregen in de oorzaak van de problemen van uw kind. Afhankelijk van de hulpvraag gaat het dan om meer of minder uitgebreid individueel testonderzoek (zie Diagnostiek en behandeling kinderen en jeugdigen).

Aan het eind van de intakefase wordt het behandelplan met u en uw kind besproken.
Indien er sprake is geweest van uitgebreide individuele diagnostiek, krijgt u daar tevens een schriftelijk rapport van.

Indien er ook sprake is van pedagogische en/of didactische adviezen voor de leerkracht, kunnen deze met de betreffende leerkracht worden besproken als u dat wenst.

In enkele gevallen verwijzen wij voor de behandeling door naar meer gespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld naar een kinder- en jeugdpsychotherapeut of een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.