Diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Gezien het feit dat onze praktijk in 1986 gestart is onder de naam Buro Leerlingbegeleiding Voorgezet Onderwijs is in onze praktijk van oudsher specifieke kennis van kind en jeugdige aanwezig.
Zo doen wij uitgebreide individuele diagnostiek in het kader van leer- en gedragsproblemen. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het geven van advies over school- en beroepskeuze.

Diagnostiek

Afhankelijk van de hulpvraag nemen wij een meer of minder uitgebreid individueel testonderzoek af, waarbij onderzoek kan worden gedaan naar:
  • de intelligentie en aanleg (o.a. vaststelling van hoogbegaafdheid, cognitieve beperkingen, intelligentieprofiel met sterke en zwakke kanten, gericht op keuze programma basisonderwijs/schoolkeuze VO/profielkeuze VO/studie- en beroepskeuze)
  • leerproblemen of leerstoornissen (o.a. lees-, spelling- en rekenproblemen, dyslexie, dyscalculie)
  • neuro-psychologische functies (o.a. aandacht, concentratie, waarneming, geheugen)
  • de werkhouding (o.a. concentratie, motivatie, interesses)
  • de sociaal emotionele ontwikkeling (o.a. zelfbeeld, competentiebeleving, sociaal inzicht en inlevingsvermogen)
  • de persoonlijkheid (a.d.h.v. gestandaardiseerde vragenlijsten, zelfrapportage, observatie en indien wenselijk ook projectief materiaal)
  • ontwikkelingsstoornissen (o.a. AD(H)D, PDD-NOS).

Ter aanvulling wordt in sommige gevallen ook gekozen voor gerichte observatie van uw kind in de klassensituatie (alleen in de basisschoolleeftijd).

Behandeling

Een behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ is in principe kortdurend en generalistisch.
De behandeling is gericht op de problemen die het kind of de jeugdige ervaart of op de problemen die u als ouders ervaart in de opvoeding. Het doel van de behandeling is een vermindering van de klachten.
Er wordt volgens diverse behandelmethoden die effectief gebleken zijn gewerkt (o.a. inzichtgevend, systeemtherapeutisch, cognitief gedragstherapeutisch, oplossingsgericht, EMDR). Bij de behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd wordt regelmatig gebruik gemaakt van spelmateriaal.

Een behandeling kan gegeven worden aan het kind/de jeugdige of aan de ouders, of aan het kind/de jeugdige en ouders tegelijk. Bij een individuele behandeling van kinderen of jeugdigen worden de ouders actief betrokken.

De duur van de behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en ernst van de problemen.


Download de folder Kinderen en Jeugdigen (voor actuele informatie over de kosten zie Vergoeding en tarieven)