Verwijzers

Consultatieve raadpleging voor de huisartsenpraktijk

Consultatie van een psycholoog kan zinvol zijn wanneer de huisarts/POH-GGZ twijfelt over de aard en de ernst van de patiënt en/of over het juiste echelon (Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ) waarnaar verwezen moet worden.

Consultatie kan zijn: casuïstiek bespreking op initiatief van een verwijzer, zoals een huisarts en/of POH-GGZ. Het kan intercollegiaal overleg betreffen, waarbij de psycholoog aanschuift bij een patiëntenbespreking. Maar het kan ook een face-to-face contact met de patiënt zijn op verzoek van de huisarts/POH-GGZ.

De procedure van consultatie bij een face-to-face contact met de patiënt:
Via de POH-GGZ of de huisarts wordt (mondeling of schriftelijk) een aanvraag voor consultatie gedaan. Vervolgens maakt één van de psychologen een afspraak met de patiënt en wordt binnen een week na het consult ook de rapportage in de vorm van een beknopt verslag en advies gemaakt. De consultatievragen vallen buiten de reguliere wachtlijst, waardoor de consultatie op korte termijn kan plaatsvinden (meestal binnen twee weken). Er vindt geen registratie in het EPD bij de psycholoog plaats.

De psycholoog zal de (directe en indirecte) tijd die besteed wordt aan consultatie verantwoorden en bij de verwijzer/huisartsenpraktijk in rekening brengen.

Financiering van de consultatie:

Ieder kwartaal wordt door de Psychologenpraktijk een nota inzake onderlinge dienstverlening naar de verwijzer/huisartsenpraktijk gestuurd:

- De nota laat zien aan welke vorm van consultatie de tijd is besteed.
- Opgave van de (directe en indirecte) tijd dat aan consultatie is besteed. In geval van directe patiënt-consulten wordt de naam en geboortedatum van de patiënt vermeld.
- Tarief 2019: € 95,00 per uur
- De Friesland Zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor consultatie vanuit de POH-GGZ gelden.

N.B. Er zijn voor de patiënt geen kosten aan verbonden en het valt tevens buiten het eigen risico.