AVG

PRIVACYSTATEMENT Maatschap Psychologenpraktijk Drachten

Van Haersmasingel 2a

9201 KP Drachten

Tel. 0512-519383

www.ppdrachten.nl

email: info@ppdrachten.nl

Psychologenpraktijk Drachten, gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01181900, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Drachten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Drachten persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Drachten;
 3. sollicitanten;
 4. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Drachten contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Drachten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Drachten verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. een betrokkene (of met toestemming van betrokkene) zelf heeft verstrekt; te denken valt aan video-opnames tijdens de EMDR-sessies en inzet van e-health.

Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Drachten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Drachten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij en gemeenten (declaratie van jeugdhulp) e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Psychologenpraktijk Drachten schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Drachten persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Drachten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Drachten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Drachten deelt geen persoonsgegevens van (potentiële patiënten) met derden voor commerciële doeleinden. Psychologenpraktijk Drachten deelt ook geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Drachten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Drachten ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Drachten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Drachten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en ZZP’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 

Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Drachten kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Drachten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Drachten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Drachten door een e-mailbericht te sturen naar info@ppdrachten.nl ter attentie van J. Ruijne.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Drachten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Drachten door een e-mailbericht te sturen naar info@ppdrachten.nl ter attentie van J. Ruijne. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

8-11-2022