Voor volwassenen

Voor welke klachten kunt u bij ons terecht?

U kunt bij onze praktijk terecht met uiteenlopende psychische of psychosociale problemen. Het kan zijn dat u zelf last heeft van psychische klachten of dat u vooral problemen ervaart in het contact met anderen. Klachten en problemen waar u aan kunt denken zijn onder andere:

 • angsten zoals paniekklachten, fobieën, faalangst of dwanggedachten
 • somberheid, neerslachtigheid, piekeren, depressieve gevoelens en schuldgevoelens
 • stressklachten, overspannenheid, burn-out
 • onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens
 • rouw en verwerking van verlies (zoals overlijden van een dierbare, echtscheiding of werkloosheid)
 • trauma, het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • lichamelijke klachten, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden of psychische problemen rondom (chronische) ziekte en invaliditeit
 • systeemproblematiek, wanneer u vastloopt in problemen in de omgang met ander
 • gedrags- of emotionele problemen ten gevolge van ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek
 • assertiviteitsproblematiek
 • identiteitsproblematiek
Hoe werkt een psycholoog

Psychodiagnostisch onderzoek

In de intakefase wordt samen met u uw klachten en problemen in kaart gebracht. Indien nodig kan er aanvullend psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden met behulp van vragenlijsten. Zo kan in relatief korte tijd veel informatie verzameld worden over de aard en ernst van uw klachten. Ook kan inzicht worden verkregen in uw manier van omgaan met problemen en persoonseigenschappen die aanhoudende of terugkerende problemen kunnen verklaren. Er wordt zowel gekeken naar uw beperkingen en mogelijk kwetsbare kanten, als naar uw sterke kanten en effectieve oplossingsstrategieën. De gegevens uit de intake en het aanvullend psychodiagnostisch onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het behandelplan. Dit behandelplan wordt vervolgens met u besproken.

Behandeling

Nadat er met u overeenstemming is bereikt over de werkwijze en behandeldoelen start de behandelfase.  Afhankelijk van de problematiek, uw hulpvraag en wensen zal er in overleg met u gekozen worden voor een bepaalde behandelmethodiek en wordt er een inschatting gegeven van de behandelduur. Veel gebruikte behandelmethodieken binnen onze praktijk zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, inzicht-gevende therapie of een systeemgerichte therapie. Voor meer informatie over de inhoud van de behandeling verwijzen we naar de pagina behandelmethodieken. 

Meestal wordt er gewerkt met een combinatie van genoemde methoden en kan er tevens gebruik gemaakt worden van e-health modules. We verwachten van u dat u tussen de gesprekken door bereid bent om met behulp van opdrachten en oefeningen aan uw probleem te werken.

De behandeling wordt aangeboden binnen de Generalistische basis GGZ. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de pagina vergoeding en tarieven 2020.

 

Behandelmethodieken

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Samen met de therapeut worden de problemen in kaart gebracht en wordt er bepaald welke specifieke methoden en technieken van CGT het beste aansluiten bij de hulpvraag. Het is een actieve therapie waarmee je in het dagelijks leven aan de slag gaat. CGT is een geïntegreerde behandeling van gedragstherapie en cognitieve therapie. Dit betekent dat er zowel aandacht is voor het wijzigen van uw gedragspatronen, als voor het veranderen van uw manier van denken en interpreteren van situaties en gebeurtenissen.

Acceptance and Commitment Therapy

Daar waar andere behandelmethodieken het veranderen van gedrag, emoties of gedachten beogen, wordt bij ACT het accent gelegd op het anders leren omgaan met gedachten en gevoelens. Het gaat hierbij o.a. om het aanleren van mindfulness vaardigheden en acceptatie. Met behulp van gerichte oefeningen kunt u zich meer bewust worden van niet-effectieve gedragspatronen en uw psychologische flexibiliteit vergroten waardoor u op een meer constructieve manier met uw klachten kunt omgaan. Een ander belangrijk doel van ACT is om stil te staan bij de belangrijkste waarden in uw leven. U leert hoe u uw waarden tot kompas kunt maken om uw leven vorm te geven en hoe u dat vervolgens vertaalt naar concrete acties en stappen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals u die zich wenst het uitgangspunt is. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt o.a. gezocht naar oplossingen die u zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. De nadruk wordt vooral gelegd op uw sterke kanten, uw hulpbronnen en het op zoek gaan naar oplossingen. Het mensbeeld achter oplossingsgerichte therapie gaat er vanuit dat ieder mens ten alle tijden krachtbronnen ter beschikking heeft.

Eye movement desensitization reprocessing

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode bij een posttraumatische stress-stoornis. Het is in het begin ontwikkeld als therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een geweldsincident. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat EMDR ook effectief kan zijn bij andere problemen of klachten zoals angst, chronische pijn en depressie. Ook wanneer u last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een totaalbehandeling worden toegepast. Uitgangspunt is telkens dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen.

Voor meer informatie zie:

cognitievegedragstherapie.nl/home

vmbn.nl/wat-is-mindfulness/

actinactie.nl/wat-is-act/

emdr.nl

Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven 2021, betalingsvoorwaarden en no-show

Vergoeding vanuit de basisverzekering en het verplicht eigen risico:
In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de Generalistische Basis-GGZ, mits er een verwijzing is van uw huisarts. Op basis van uw klachten (zorgvraagzwaarte) wordt door de psycholoog beoordeeld voor welk GB-GGZ-product u in  aanmerking komt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarief.
De overheid heeft bepaald dat deze zorg alleen wordt vergoed door de zorgverzekeraar als er sprake is van een psychische stoornis (volgens het DSM-classificatiesysteem).

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis-GGZ valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385,- per persoon vanaf 18 jaar. Huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde basiszorg. U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

Wie betaalt de rekening?
Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar en het betreft verzekerde basiszorg dan declareert de praktijk bij uw zorgverzekeraar. Voorts ontvangt u van uw zorgverzekeraar de nota voor het bedrag dat nog onder uw eigen risico valt. Als er sprake is van onverzekerde zorg en u dus zelf de behandeling moet betalen, dan ontvangt u de nota van de praktijk (zie onderstaande tarievenlijst).

No-show
De zorgverzekeraar vergoedt alleen als er een consult heeft plaatsgevonden. Wanneer u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, dit kan via de mail of telefonisch. U kunt uw afmelding tevens een dag van tevoren op ons antwoordapparaat inspreken. Bij afwezigheid zonder tijdige berichtgeving wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Contracten met zorgverzekeraars:
Onze praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten: Zilveren Kruis groep (o.a. De Friesland), CZ-groep, Coöperatie VGZ, Menzis-groep, Caresq, ONVZ, DSW-groep, a.s.r., Eno en Z&Z. De praktijk declareert dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen overeenkomst is afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota dient u te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij uw verzekeraar kan worden ingediend. Er geldt dan een restitutie-tarief (afhankelijk van de soort polis), dat door uw verzekeraar aan u vergoed zal worden.

Tarieven zorgvraagzwaarte-producten:
Verzekeraars vergoeden aan de praktijk 79% tot 90% van de door de NZa vastgestelde maximale tarieven voor de GB-GGZ in 2021 (nza.nl).

Tarief zelfbetalers zorgvraagzwaarte-producten:
Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ.

Tarief Overig (zorg)product:
OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Individueel consult (1 OVP, 45 minuten face-to-face)98,-
Individueel kort consult (1/2 OVP, 20-25 minuten face-to-face)49,-
Individueel dubbel consult (2 OVP, 90 minuten face-to-face)196,-
Telefonisch consult (per half uur, o.b.v. werkelijke tijd in minuten)49,-
E-mail consult24,50
Consult relatietherapie (1 OVP per persoon, 90 minuten face-to-face)196,-
Consult gezinstherapie (1 OVP, 45 minuten face-to-face)98,-
Dubbel consult gezinstherapie (2 OVP, 90 minuten face-to-face)196,-
Individueel consult aan huis *
(1 OVP, 45 minuten face-to-face, exclusief reistijd)98,-
Psychodiagnostisch onderzoek:
– testuur (1 OVP, 60 minuten face-to-face)98,-
– schriftelijke rapportage (1 OVP per 60 min., o.b.v. werkelijke tijd)98,-

*) consulten aan huis: indien een cliënt om een medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de psycholoog een consult aan huis verrichten. Dit is ook mogelijk bij behandeling van een gezin of een kind, indien in de diagnostische fase observatie van de thuissituatie nodig is. Voor de reistijd (afhankelijk van de afstand en bereikbaarheid) worden extra kosten in rekening gebracht (in overleg te bepalen, ongeveer € 10,- per 15 minuten)