Beroepscodes

deactivate

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Beroepscode NIP

U kunt naar een psycholoog gaan voor hulp, advies en begeleiding bij persoonlijke problemen. Het werk van de psycholoog dient van goede kwaliteit te zijn en aan bepaalde normen te voldoen.

Het NIP heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

In de beroepscode van het NIP staan de eisen vermeld die aan het werk van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich houden aan deze beroepscode. De hele beroepscode, en ook toelichting hierop, is te lezen op www.psynip.nl.

De beroepscode is gebaseerd op de volgende vier basisprincipes: de psycholoog moet zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk gedragen. In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze basisprincipes. Een psycholoog die lid is van het NIP moet zich aan deze regels houden.

In de hierna volgende informatie worden enkele belangrijke regels uit de beroepscode kort samengevat. Deze informatie heeft betrekking op cliënten van zestien jaar en ouder. In de beroepscode leest u wat bepaald is voor jongere cliënten.

Onderwerpen uit de Beroepscode waarmee u te maken kunt krijgen:

Informatie

* De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over wat hem/haar te wachten staat en over zijn/haar rechten.

* De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de kosten.

Geheimhouding

* De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten

vertrouwelijk worden behandeld.

Dossier

Als u cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over u in een dossier.

* De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien.

* In de gezondheidszorg is de psycholoog wettelijk verplicht om het dossier 20 jaar lang te bewaren.

* De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.

Gegevensverstrekking

* De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de   cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig.

* Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig.

De regels in de beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven, toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is of een regel van toepassing is. Bij onduidelijkheid kunt u het NIP-bureau bellen tijdens het telefonisch spreekuur beroepsethiek.

Telefoonnummer: 020 4106222.

bron: NIP-folder Beroepscode voor psychologen, 2015

Beroepscode NVO

U kunt naar een psycholoog gaan voor hulp, advies en begeleiding bij persoonlijke problemen. Het werk van de psycholoog dient van goede kwaliteit te zijn en aan bepaalde normen te voldoen.
Het NIP en de NVO hebben hiervoor richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beroepscode NVO: jeugdigen
Voor cliënten van 12 tot 18 jaar zijn de volgende bepalingen van toepassing op het beroepsmatig handelen van de pedagoog.

Heeft een cliënt de leeftijd van twaalf jaar maar nog niet die van zestien jaar bereikt, dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens deze cliënt alsmede jegens diens wettelijke vertegenwoordigers. Als de wettelijk vertegenwoordigers toestemming weigeren voor het aangaan van een professionele relatie, kan deze toch worden uitgevoerd indien de weigering ernstig nadeel oplevert voor de cliënt, dan wel de cliënt na weigering van de toestemming de professionele relatie weloverwogen blijft wensen. Indien deze cliënt niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is, dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens diens wettelijke vertegenwoordigers.
Heeft de cliënt de leeftijd van zestien jaar bereikt dan komt de pedagoog de uit deze beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens deze cliënt. Indien deze niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens diens wettelijke vertegenwoordigers.
Is de cliënt minderjarig, en behoort deze niet tot de categorie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens zijn wettelijke vertegenwoordigers. Deze cliënt heeft echter wel het recht zijn mening kenbaar te maken. De pedagoog moet aan die mening van deze cliënt passend belang hechten, in overeenstemming met diens leeftijd en ontwikkelingsniveau.

bron: NVO

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, een meldcode moeten hebben en het gebruik hiervan moeten bevorderen.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of er voldoende hulp kan worden ingezet en of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis.

De Kindcheck

De Kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck is aan de orde wanneer een volwassen of adolescente cliënt problemen heeft die schade kunnen veroorzaken bij minderjarige kinderen. Het kan hierbij gaan om volwassen cliënten met (ernstige) psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of een gewelddadige partner. Bij adolescente cliënten met dergelijke problemen wordt nagegaan of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen.

Voor meer informatie zie:

rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

augeo.nl/nl-nl/kindcheck