Hoe werkt een kinder- en jeugd psycholoog / orthopedagoog

Intakefase

In het eerste gesprek worden de klachten en hulpvragen geïnventariseerd. Indien nodig wordt dit aangevuld met (online) diagnostiek en/of informatie van school (alleen met uw toestemming). In overleg wordt bepaald of een psychologisch onderzoek wenselijk is. Hierbij kunt u denken aan een persoonlijkheidsonderzoek, een sociaal emotioneel onderzoek, een intelligentieonderzoek en/of onderzoek naar aandachts- en concentratiefuncties.

Behandelplan

De intakefase resulteert in een diagnostische beeldvorming en een behandelplan.

Behandeling

De behandeling is gericht op de problemen die uw kind of jeugdige ervaart en/of op de problemen die u als ouders ervaart in de opvoeding. Indien nodig wordt ook de school bij de behandeling betrokken (alleen met uw toestemming).

Het doel van de behandeling is het oplossen of verminderen van de klachten.

Een behandeling wordt individueel en/of systemisch gegeven, passend bij de klachten en hulpvragen. Bij een individuele behandeling van kinderen of jeugdigen worden ouders actief betrokken.

We maken gebruik van diverse psychologische en orthopedagogische behandelprotocollen, die we op maat maken voor elke cliënt en/of systeem. Psycho-educatie en oefeningen voor thuis maken hier ook deel van uit.

We werken vanuit verschillende behandelmethodieken, o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, mindfulness-technieken, ACT (acceptatie en commitment therapie). In de behandeling van jonge kinderen wordt regelmatig gebruik gemaakt van spelmateriaal. Bij kinderen en jongeren kunnen als aanvulling op de behandeling ook korte, speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde e-health-modules worden ingezet, waardoor er thuis ook op actieve en leuke wijze geoefend kan worden.

De duur en de frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de hulpvragen.
Om de effecten van de behandeling te bepalen, werken we met (tussentijdse) evaluatiegesprekken en evaluaties.

Overige informatie

In sommige gevallen ontvangt uw kind of jeugdige ook andere jeugdzorg. Dan werken wij samen, zodat uw kind/jeugdige één plan heeft.

De ouders of wettelijke vertegenwoordigers kunnen cliënten tot 12 jaar aanmelden voor behandeling en/of diagnostiek. Cliënten die ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16 zijn moeten zelf ook instemmen met de behandeling en/of diagnostiek. Vanaf 16 jaar beslist een jeugdige zelf over behandeling en/of diagnostiek.

Voor welke klachten?

Wij behandelen kinderen en jeugdigen met uiteenlopende klachten en problemen, zoals:

 • Gedragsproblemen, bijvoorbeeld boosheid/driftbuien, agressief gedrag, vaak ruzie maken.
 • Sociaal emotionele problemen, bijvoorbeeld (sociale) angst, faalangst, verlegenheid/onzekerheid, geringe weerbaarheid, gepest worden, dwanggedachten of dwanghandelingen, depressieve klachten.
 • Ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld het vermoeden van AD(H)D of een autismespectrumstoornis.
 • Trauma, bijvoorbeeld na verlies of een andere schokkende gebeurtenis zoals een ongeluk, na pesten.
 • Onbegrepen lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid zonder medische oorzaak.
 • Specifieke opvoedingsvragen, bijvoorbeeld gerelateerd aan ontwikkelingsproblematiek of moeilijkheden in het gezin (zoals een (psychische) ziekte van een ouder of broer of zus).
 • Werkhoudingproblemen, bijvoorbeeld snel afgeleid zijn, concentratieproblemen, dromerigheid, motivatieproblemen.
 • Leerproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van cognitieve beperkingen, problemen met lezen, spelling of rekenen.
 • Schoolkeuzeproblemen, bijvoorbeeld bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, bij een profielkeuze of voor een opleiding na het voortgezet onderwijs (MBO, HBO, WO).
Vergoeding en tarieven

Vergoeding

De Friese gemeenten vergoeden vanuit de Jeugdwet hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, mits er een verwijzing is van het gebiedsteam of een (huis)arts. Er is geen eigen risico of eigen bijdrage voor ouders wanneer de hulpvraag binnen de kaders van de Jeugdwet valt. Wij vragen bij de gemeente een budget voor de behandeling aan, passend bij het behandelplan. Dit budget omvat dan alles wat nodig is om de gewenste resultaten te behalen.

De Psychologenpraktijk Drachten declareert rechtstreeks bij uw gemeente.

NB Diagnostiek en/of behandeling van leerproblemen wordt niet in alle gevallen door de gemeente vergoed. We maken hierover met u op individueel niveau afspraken.

In verband met de vergoeding van de kosten door de gemeente is het van belang dat u de volgende gegevens verstrekt aan de praktijk:

 • naam, adres, postcode, woonplaats van uw kind
 • de geboortedatum en het burger-service-nummer (BSN) van uw kind (met legitimatie)
 • naam en adres van de gezagsdrager(s)
 • een geldige verwijzing van het gebiedsteam of uw (huis)arts
 • tevens dient u aan te geven of uw kind ook hulp krijgt van een andere zorgverlener

Zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen om de zorg voor uw kind of jongere zelf te betalen. Dit kan voor alle klachten. We maken dan een individuele offerte voor u.

Diagnostiek en/of behandeling van leerproblemen wordt niet in alle gevallen door de gemeente vergoed. We maken hierover met u op individueel niveau afspraken.

Hieronder vindt u de tarieven voor zelfbetalers.

Tarievenlijst 2023 Niet-basispakketzorg

(bedoeld voor zorg die niet vanuit de gemeente wordt vergoed)

Individueel consult (45 minuten face-to-face) € 120,00

Individueel kort consult (20-25 minuten face-to-face) € 60,00

Individueel dubbel consult (90 minuten face-to-face) € 240,00

Telefonisch consult (per half uur, o.b.v. werkelijke tijd in minuten) € 60,00

E-mail consult € 30,00

Consult gezinstherapie (45 minuten face-to-face) € 120,00

Dubbel consult gezinstherapie (90 minuten face-to-face) € 240,00

Individueel consult aan huis *(45 min. face-to-face, exclusief reistijd) € 120,00

Psychodiagnostisch onderzoek:

 • testuur (60 minuten face-to-face)   € 120,00
 • schriftelijke rapportage (per 60 min., o.b.v. werkelijke tijd)  € 120,00

No-show tarief € 60,00

 *) consulten aan huis: indien een cliënt om een medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de psycholoog een consult aan huis verrichten. Dit is ook mogelijk bij behandeling van een gezin of een kind, indien in de diagnostische fase observatie van de thuissituatie nodig is. Voor de reistijd (afhankelijk van de afstand en bereikbaarheid) worden extra kosten in rekening gebracht (in overleg te bepalen, ongeveer € 10,- per 15 minuten)