Voor verwijzers

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een behandeling in de Basis-GGZ is een verwijsbrief noodzakelijk. Deze kan via Zorgdomein, de Verwijsindex, Ksyos of per post naar ons verzonden worden. Ook kan de cliënt de brief tijdens de intake persoonlijk overhandigen. De aanmelding is pas definitief wanneer de cliënt zichzelf telefonisch bij ons heeft aangemeld tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur tussen 12:00 en 13:00 uur. Hierna wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. De actuele wachttijd is te vinden op zorgdomein en op onze website.

Consultatie

Consultatie van een psycholoog kan zinvol zijn wanneer de huisarts/POH-GGZ twijfelt over de aard en de ernst van de klachten van de cliënt en/of over het juiste echelon (Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ) waarnaar verwezen moet worden.  Consultatie valt buiten de reguliere wachttijd, waardoor de consultatie op korte termijn kan plaatsvinden (meestal binnen twee weken).

De consultatie kan op drie manieren plaatsvinden:

  • face-to-face contact met de cliënt
  • telefonische casuïstiekbespreking met de verwijzer
  • schriftelijk (per e-mail) casuïstiekoverleg met de verwijzer

Na afloop van de consultatie zal binnen een week een beknopt verslag met advies worden verstuurd.

Financiering

Voor consultatie-verzoeken heeft de Friesland Zorgverzekeraar ruimte binnen het budget van de POH-GGZ gecreëerd. De psycholoog zal de (directe en indirecte) tijd die besteedt wordt aan consultatie verantwoorden en bij de verwijzer/huisartsenpraktijk in rekening brengen.  De administratieve afhandeling (aanvraag consultatie, terugrapportage en financiële afhandeling) verloopt bij voorkeur via Ksyos. Er zijn voor de cliënt geen kosten verbonden aan consultatieverzoeken en het valt tevens buiten het eigen risico.